Privacy Statement

Privacy Statement Advidens

Advidens is een organisatie oa handelend onder de naam Advidens, Kredietshop en BKRHypotheek.nl, verder te noemen Advidens.
Advidens houdt zich bezig met het (doen) begeleiden van klanten bij het proces van het kopen van een woning, (doen) adviseren van klanten over hypothecair en consumptief krediet, financial lease, schade- levens en inkomensverzekeringen en (doen) bemiddelen bij de totstandkoming van hypothecair en consumptief krediet, financial lease overeenkomsten en verzekeringsovereenkomsten. Voor deze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Advidens V.o.f. is statutair gevestigd te Zutphen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08139628. Advidens verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie onderhoudt. Advidens beoogt met dit ‘Privacy Statement Advidens’ u duidelijkheid te verschaffen over hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Advidens is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten. U wordt beschouwd als (potentiële) klant van Advidens.

Ons privacybeleid
Advidens hecht veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. Wij zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voorts is ons privacybeleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

De belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens
1. Wie is verantwoordelijk?

Advidens is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Wat is verwerken?

Dat is alles dat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, wijzigen, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

 • Uw contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Uw identificatiegegevens (zoals: Burger Service Nummer (BSN), paspoortnummer, ID-nummer, bankrekeningnummer, geboortedatum, geslacht)
 • Uw financiële gegevens (zoals: leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer)
 • Gevoelige categorieën van persoonsgegevens (zoals: kopieën van identiteitsbewijzen, persoonsgegevens inzake strafrechtelijke veroordelingen, fraude, BKR historie, Bankafschrift(en) en andere identificatienummers van de overheid)
 • Bijzondere persoonsgegevens, strafrecht gegevens: bij sommige verzekeringen moeten we van verzekeraars vragen of u een strafrechtelijk verleden hebt, zodat het risico voor een verzekering bepaald kan worden. Medische gegevens: dat gaat ook om gegevens die u geeft voor het zoeken naar een passende zorgverzekering, vragen die we soms namens een zorgverzekeraar stellen om het risico in te schatten en vragen die we u namens een overlijdensrisicoverzekeraar stellen.
 • Overige gegevens die van belang zijn (zoals: beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contractgegevens)
 • Contactmomenten, datum en tijd, besturingssysteem, type apparaat die u gebruikt (zoals: brieven, nieuwsbrieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen en wat u op onze websites doet en bekijkt, ons contact via social media, zoals Facebook en Twitter)

4. Welke geldige reden (grondslag) voor verwerking hebben wij?

 • Voor het afsluiten en de uitvoering van een hypothecaire en/of consumptieve geldlening en/of verzekeringsovereenkomst en/of bankrekening hebben wij gegevens van u nodig.
 • Voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Advidens of van een derde, behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen. Bijvoorbeeld voor: de bescherming van uw en onze eigendommen en gegevens en die van anderen, de bescherming van onze eigen financiële positie en het belang van andere klanten te beschermen, marketing, uitvoering van een efficiënte administratie zoals het centraliseren of vervangen van systemen, het gebruik maken van dienstverleners, de veiligheid van systemen en netwerken, het uitvoeren van statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Ook iemand anders kan een gerechtvaardigd belang hebben waarvoor wij uw gegevens moeten gebruiken.
 • Om te voldoen aan een wettelijke plicht, wetten die ons verplichten uw gegevens te bewaren zoals het Burgerlijk Wetboek, Wet op het Financieel Toezicht (WFT) of specifieke bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) .
 • Als u zich inschrijft of heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief dan gebruiken wij uw gegevens om de nieuwsbrief gepersonaliseerd aan u te kunnen verzenden.
 • Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden die in verhouding staan tot het soort dienstverlening die u bij ons afneemt. Bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe hypotheek-, verzekerings- producten of bankproducten. Deze mails verzenden wij uitsluitend indien u daar toestemming voor heeft gegeven.
 • Wij gebruiken uw gegevens enkel voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
 • Met een door u gegeven toestemming. Die u altijd kunt intrekken.

5. Voor welke doelen gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 • om een overeenkomst met u te kunnen aangaan en uitvoeren; om u dus producten en diensten te kunnen leveren. Zonder uw gegevens kunnen wij bijvoorbeeld u niet adviseren bij het sluiten van een hypotheek.
 • voor onderzoek en statistische analyses; om onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren, maar ook onderzoeken we mogelijke trends, problemen, oorzaken van fouten en risico’s. Bijvoorbeeld om te controleren of nieuwe regels goed worden nageleefd. Zo kunnen we klachten en schade voorkomen.?
 • voor promotie- marketingdoeleinden; bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat interessant voor u kan zijn
 • om uw en onze risico’s te beoordelen
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om medewerking aan toezichthouders te kunnen verlenen
 • om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft en om uw en onze belangen te beschermen, bijvoorbeeld als het gaat om fraudebestrijding en onderzoek, waarvoor wij onder andere incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector, kranten en internet raadplegen. Bijvoorbeeld door ongebruikelijke transacties te melden of door mogelijke frauduleuze transacties te herkennen, te stoppen, en zo nodig bij u te verifiëren. Wij toetsen altijd eerst of dit is toegestaan.
 • voor klanttevredenheidsonderzoek en voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten, bijvoorbeeld als u een vraag, opmerking of klacht hebt.
 • Wij mogen uw gegevens binnen de groep van bedrijven waartoe Advidens  behoort delen voor interne administratieve doelen of om de dienstverlening aan u te verbeteren. Of omdat de wet zegt dat het moet. Zo kunnen we een completer beeld krijgen van uw financiële situatie. Het kan bijvoorbeeld van belang zijn om te weten dat u al een lening heeft bij een bedrijf binnen de groep, als u een lening bij ons aanvraagt. Ook mogen ondernemingen binnen de groep u benaderen met aanbiedingen.

6. Wat als wij geen gegevens van u krijgen?

Hebben wij gegevens van u nodig om u te adviseren bij het sluiten van een hypotheek? En wilt u die toch niet geven, terwijl in de wet staat dat dat wel moet of omdat we ze simpelweg nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren? Dan kunnen wij helaas geen overeenkomst tot dienstverlening met u aangaan of dan moeten we een lopende overeenkomst met u beëindigen. In de (online) formulieren die u soms moet invullen, ziet u welke gegevens verplicht zijn. Wilt u dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen? Dat kan helaas niet voor de verplichte gegevens. Die hebben we nodig. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft, of omdat wij verplicht zijn deze te bewaren volgens de wet, of vanwege een gerechtvaardigd belang van Advidens.

7, Van wie krijgen wij uw gegevens en aan welke anderen geven we die?

Wij gebruiken ook gegevens over u die we niet van u zelf hebben gekregen, maar bijvoorbeeld van uw partner, uit openbare bronnen, van externe marketingbureaus of handelsinformatiebureaus.
Verder gebruiken we uw persoonsgegevens voor doorgifte aan, controle bij en uitwisseling met andere bedrijven en instellingen, zoals, uw werkgever, accountant of UWV, leveranciers en zakelijke partners met wie wij samenwerken in het kader van uw hypotheek, zoals geldverstrekkers, notarissen en taxateurs. In het kader van consumptieve lening, zoals banken, in het kader van verzekeringen, zoals verzekeraars, schade-expert, schadehersteller, Roy-data, i het kader van uw bankrekening, zoals banken of IT bedrijven en datacenters, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis.

Wij schakelen ook derden in voor de uitvoering van onze diensten. Als deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens hebben wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Wij delen uw gegevens niet met derden voor marketing – of verkoop activiteiten. Voor zover gegevens worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot u als persoon. Tenzij u hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Onze website, portal en IT-systemen zijn goed beveiligd en ook verder doen wij en onze IT partners, ons uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door het nemen van zogenaamde passende technische en organisatorische maatregelen, waaronder SSL certificaat. Ook onze medewerkers en die van onze leveranciers hebben instructies gekregen zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en deze geheim te houden. Zo proberen wij te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.
Om deze bescherming te realiseren hebben wij een passend beveiligingsbeleid, dat periodiek wordt geëvalueerd en aangepast als dat nodig is.

9. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze verwerken, zo lang als we ze moeten bewaren van de wet en zolang als we ze mogen bewaren voor vorderingen (tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons moeten kunnen verweren. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

10. Wat doen wij met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn?

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd . Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan zien dat het over u gaat.

11. Welke wetten en regelingen zijn van toepassing? Onder andere:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • Telecommunicatiewet

12. Welke rechten hebt u?

 • Inzage: U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt over het algemeen binnen één maand na uw verzoek aan ons inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Correctie: U kunt ons vragen om onjuistheden in uw persoonsgegevens te laten corrigeren.
 • Verwijderen: U kunt ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat u hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van uw persoonsgegevens. U dient ons te vrijwaren van aansprakelijkheid voor eventuele schade alvorens wij uw gegevens verwijderen.
 • Bezwaar tegen verwerking: Als u bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld e-mails met aanbiedingen.
 • Beperken van verwerking: U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als de juistheid van persoonsgegevens door u wordt betwist.
 • Overdraagbaarheid: U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd opslaan, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen, bijvoorbeeld om deze vervolgens te verzenden naar een derde partij. Dat heet ‘data portabiliteit’
 • Intrekking toestemming: Waar u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken kunt u uw toestemming intrekken, waardoor wij de persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerken.
 • Een klacht indienen: U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij de uitoefening van deze rechten kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn, waardoor u bepaalde rechten niet in alle gevallen kunt uitoefenen.

13. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? Vraag of klacht?

Het inzagerecht en het recht op overdraagbaarheid kunt u uitoefenen via uw account op het klantportal. Voor de uitoefening van uw overige rechten stuurt ons een ondertekende brief tezamen met een geldige kopie van uw paspoort of ID-kaart. Wilt u uw BSN en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van uw brief. Ook als u vragen of klachten hebt over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met :
Advidens
Nieuwstad 85, 7201NM Zutphen, info@advidens.nl

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Het gebruik van advidens.nl, bkrhypotheek.nl, hypotheek-offerte.nl, kredietshop.nl en advidens.mijndigimap.nl.nl

Als u onze website bezoekt, worden algemene bezoekersgegevens (zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie etc.) door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de website te plaatsen.

Als u een account op advidens.mijndigimap.nl (onderdeel van het Advidens dienstenpakket) heeft kunt u onder meer zelf persoonsgegevens beheren en u inschrijven voor specifieke diensten. Dit stelt ons in staat om op basis van uw profiel en de interesse die u op onze website hebt getoond, u meer gerichte informatie en aanbiedingen te doen.

Hebt u even geen zin in deze gerichte informatie en aanbiedingen? Zet ze dan uit of meldt u af. Op deze manier kan u zelf bepalen wanneer de voor u relevante informatie wordt getoond.

15. Cookie policy

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Voor het verzamelen van bezoekersgegevens maken wij onder andere gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Advidens te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Advidens en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
In onze website heeft u de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de websites te delen via social media. Daarvoor kunt u gebruik maken van social media buttons. Als u op een van de buttons klikt wordt u doorverwezen van de betreffende social media partij. Zodra u doorklikt plaatsen zij een cookie.

16. Links naar andere websites

Onze website(s) bevat links naar andere websites. Deze sites worden niet door ons onderhouden en zijn door ons niet gecontroleerd of goedgekeurd. Hoe deze websites omgaan met het verwerken van hun informatie of wat voor inhoud er op die websites staat valt onder de privacyverklaring van die betreffende website. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn enkel bedoeld ter informatie van de gebruiker.

17. Telefoon

Advidens helpt u graag via de telefoon. Om te zorgen dat wij u nog beter van dienst kunnen zijn, nemen wij telefoongesprekken op voor trainings- en opleidingsdoeleinden en om gemaakte afspraken vast te leggen. Dit laten we u wel altijd eerst even weten. De gespreksopnames bewaren wij maximaal 1 jaar, tenzij het vastleggen van gemaakte afspraken betreft. Om onze service elke dag beter te kunnen maken analyseren we deze gesprekken. Zo kunnen wij onze experts continue blijven trainen. Ook zien wij op deze manier hoe vaak er over bepaalde onderwerpen gebeld wordt. Hier kunnen wij dan onze dienstverlening op afstemmen

18. Vraag of Tip

Hebt u een vraag of tip over privacy bij Advidens? Stuur een e-mail naar info@advidens.nl.

19. Wijziging van dit Privacy Statement

Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.
Versie 20180628 Advidens

Joshua

Een zeer prettig gesprek en goede terugkoppeling met stand van zaken . Goede uitleg wat er mogelijk was, daardoor ook snel een keuze kunnen maken.

Jan K

Afgelopen half jaar meerdere keren met Paul om tafel gezeten om geïnformeerd te worden over een voor ons passende en verantwoorde hypotheek. In alle gesprekken hebben we ervaren dat Paul goed kan luisteren, innemend is, snel schakelt, maar zeker zo belangrijk: hij is zeer (financieel) deskundig, komt met een goed onderbouwd en onafhankelijk voorstel. Het aanbod sloot volledig aan bij onze wensen en mogelijkheden en was zeer gunstig voor wat betreft de voorwaarden. Alle in de tussentijd gestelde vragen werden per omgaande en duidelijk beantwoord. Paul stopt pas als alles goed is geregeld en de klant helemaal tevreden is. De kosten voor al zijn inspanningen staan zeker in verhouding tot de geleverde "prestatie".
Op basis van minder gunstige ervaringen met andere adviseurs waren we best een beetje sceptisch aangezien we Paul voorheen niet kenden. We zijn afgegaan op reviews die we lazen op internet.
Gelukkig hebben we in Paul nu iemand gevonden die wel betrouwbaar en deskundig is.
Als je goed geadviseerd wil worden en een betrouwbare partner zoekt voor een financieel vraagstuk dan kunnen we Paul / Advidens van harte aanbevelen.

Danielle

Hele deskundige en klantvriendelijke adviseur. Niet alleen zakelijk geïnteresseerd maar ook persoonlijke benadering.

Dennis

Zeer veel kennis en ervaring, altijd een luisterend oor.

Liesbeth

Heel duidelijk, vriendelijk en heel goede tussentijdse begeleiding en informatie, zowel persoonlijk als per mail en telefonisch. Ook achteraf nog informeren of alles goed is gegaan. Super

Paul

Goede voorlichting en duidelijk in war wel er niet realistisch wa

K.d.K

Paul denkt met je mee. Zal het beste aanbod voor de situatie zoeken.

Anoniem

Danny kwam vriendelijk,betrouwbaar en deskundig over op ons.

T.P.J.

Ze heeft zeer veel kennis van zaken. En ze is zeer vakbekwaam.

Kijk direct of je in aanmerking
komt voor een hypotheek